Obchodní podmínky služeb a tetování v Praze

Tetování: +420 776 564 776
Masáže: +420 773 025 588
CZ / ENG
Obchodní podmínky služeb

Obchodní podmínky masérských služeb

Prodávající (poskytovatel služby)

Evgeny Leontyev – Liola studio
Místo podnikání: Senovážné nám. 978/23, Praha 1 PČS 110 00
Telefon: 773 025 588
IČO: 06957102

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou masérské služby nebo jiné služby (dále jen služby) podle platného ceníku, umístěného na liola.cz. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení kontraindikačních podmínek, za kterých není možné službu provést. Při službách prováděných u klienta jsou součástí objednávky cestovní náklady prodávajícího, bez jejichž odsouhlasení není možné vlastní objednávku služby učinit.

Rezervace služeb

Pro poskytnutí služby zákazníkovi se každý zákazník musí objednat (zarezervovat) prostřednictvím rezervačního systému poskytovatele, osobně v provozovně nebo telefonicky, formou SMS nebo emailem. Vytvořením rezervace zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Pokud zákazník svůj výše uvedený souhlas odvolá později, má odvolání souhlasu s Podmínkami za následek zrušení rezervace. Vytvoření rezervace se řídí dle aktuálního nastavení v rezervačním systému. O potvrzení rezervace bude zákazník informován formou SMS a/nebo emailem, který uvedl při rezervaci. Potvrzená rezervace je platná a závazná.

Veškeré služby se řídí aktuálně platným ceníkem, zveřejněným na liola.cz a také v místě provozovny.

Poskytnutí služby

1. Zákazník se zavazuje na rezervovaný termín přijít řádně a včas.

2. Zákazník se zavazuje, že před poskytnutím služby bude čistý a osprchován. Svou obuv si odloží na předem stanovené místo, stejně později tak své oblečení.

3. Zákazník se v prostorách provozovny a v jejích přilehlých částech bude chovat tiše a dle pravidel společenského chování.

4. Je zakázáno v provozovně konzumovat vlastní jídlo a nápoje. Z hygienických důvodů je také zakázán vstup zvířatům nebo v provozovně kouřit.

5. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení kontraindikačních podmínek, za kterých není možné službu provést.

6. Zákazník nesmí být před a během služby pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek.

7. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Provozovatele, popřípadě obsluhy provozovny.

8. Provozovatel je oprávněn ověřit věk zákazníka. Vstup do provozovny je umožněn pouze osobám starším 15 let. Pro osoby mladší 18 let je poskytnutí služby možné pouze v doprovodu zákonného zástupce.

9. Před poskytnutím služby je zákazník požádán o odložení oblečení, a to podle pokynů provozovatele nebo obsluhy. Z bezpečnostních a hygienických důvodů si zákazník vždy odloží obuv, veškeré ostré předměty, hodinky, piercingy, řetízky, veškeré oblečení vyrobené z kůže, koženky a rifloviny a také veškeré oblečení, které obsahují zip nebo knoflík.

10. Zákazník se po poskytnutí služby zavazuje službu zaplatit, pokud tak neučinil dříve (například při vytvoření rezervace) nebo při zakoupení dárkového poukazu. Provozovatel přijímá jenom hotovost.

11. Při provedení služeb u klienta v jeho prostorách, platba v hotovosti prodávajícímu před vlastním započetím masáže podle potvrzení objednávky. Pokud se klient s prodávajícím dohodnou na místě na navýšení rozsahu (čas trvání, další masáž apod.) služeb, bude toto navýšení rozsahu služeb uhrazeno v hotovosti před plněním tohoto navýšení služeb.

12. Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za vykonanou.

13. Pokud klient v dohodnutém termínu a čase znemožní provedení výkonu služby, např. zdravotní indispozicí, nevhodným zdravotním stavem (kontraindikace), svojí nepřítomností, neumožněním vstupu do prostor vlastního výkonu služby, odmítnutím provedení masáže apod., je považováno provedení masáže za vykonané. Prodávající se v blízkosti místa provedení masáže (vchod domu či objektu, vchod kanceláře, apod.) zdrží max. 15 minut a bude se snažit klienta kontaktovat na jím uvedeném mobilním či pevném čísle, zadaném v kontaktní kartě klienta.

14. Při zpoždění započetí služby později o více jak 5 minut, bude klientovi služba o tento čas zpoždění zkrácena.

15. Provozovatel negarantuje efekt masáže.

16. Klient (spotřebitel) bere provedením rezervace, tj. objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Storno rezervace a odmítnutí zákazníka

1. Každý zákazník může svou rezervaci upravit, změnit nebo zrušit, pokud taková změna nemá vliv na cenu nebo délku (v minutách) služby, a to nejpozději do 24 hodin před termínem plánované rezervace. Nedodržení lhůty rezervace propadá bez náhrady.

2. Zákazníkovi, který se nedostaví včas anebo se nedostaví vůbec na rezervovaný termín, bude služba účtována ve 100% výši z ceny služby, kterou si zarezervoval. V případě, že zákazník zvolil při rezervaci platbu na místě (v provozovně) a zároveň služba nebyla uhrazena, bude zákazníkovi vystavena faktura s výzvou k zaplacení rezervované služby.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který porušil tyto Podmínky nebo není k poskytnutí služby způsobilý.

4. Pokud byla rezervace zákazníkovi zrušena ze strany Provozovatele, je zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo formou SMS nebo formou emailu. Zákazníkovi se vrací jím uhrazená částka ve výši 100% z ceny služby na ho účet.

Platné od 1.11.2022