Obchodní podmínky tetování a tetování v Praze

Tetování: +420 776 564 776
Masáže: +420 773 025 588
CZ / ENG
Obchodní podmínky tetování

Obchodní podmínky tetování

Prodávající (poskytovatel služby)

Natálie Larina – Liola studio
Místo podnikání: Senovážné nám. 978/23, Praha 1 PČS 110 00
Telefon: 776 564 776
IČO: 06957366

Předmět prodeje

Předmětem prodeje jsou tetování a permanentní make-up podle platného ceníku, umístěného na liola.cz. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení kontraindikačních podmínek, za kterých není možné službu provést.

Rezervace termínu a tvorba motivu

1. Pro poskytnutí služby zákazníkovi se každý zákazník musí objednat (zarezervovat) prostřednictvím rezervačního systému poskytovatele, osobně v provozovně nebo telefonicky, formou SMS nebo emailem. Vytvořením rezervace zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Pokud zákazník svůj výše uvedený souhlas odvolá později, má odvolání souhlasu s Podmínkami za následek zrušení rezervace. Vytvoření rezervace se řídí dle aktuálního nastavení v rezervačním systému. O potvrzení rezervace bude zákazník informován formou SMS a/nebo emailem, který uvedl při rezervaci. Potvrzená rezervace je platná a závazná.

2. Veškeré služby se řídí aktuálně platným ceníkem, zveřejněným na liola.cz a také v místě provozovny.

3. Návrh tetování je vytvořen po zaplacení zálohy provozovateli ve výši 1000 Kč. Tato záloha je nevratná. Návrh tetování je zaslán zákazníkovi nejpozději 3 dny před termínem tetování. V případě nespokojenosti zákazníka s návrhem je možné provést 2 drobné opravy zdarma. Složitější úpravy jsou již zpoplatněny dle náročnosti.

Poskytnutí služby

1. Zákazník se zavazuje na rezervovaný termín přijít řádně a včas.

2. Zákazník se v prostorách provozovny a v jejích přilehlých částech bude chovat tiše a dle pravidel společenského chování.

3. Je zakázáno v provozovně konzumovat vlastní jídlo a nápoje. Z hygienických důvodů je také zakázán vstup zvířatům nebo v provozovně kouřit.

4. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasení těchto obchodních podmínek a odsouhlasení kontraindikačních podmínek, za kterých není možné službu provést.

5. Zákazník nesmí být před a během služby pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek.

6. Zákazník se zavazuje dodržovat veškeré pokyny Provozovatele, popřípadě obsluhy provozovny.

7. Provozovatel je oprávněn ověřit věk zákazníka. Vstup do provozovny je umožněn pouze osobám starším 18 let.

8. Zákazník se po poskytnutí služby zavazuje službu zaplatit, pokud tak neučinil dříve (například při vytvoření rezervace) nebo při zakoupení dárkového poukazu. Provozovatel přijímá jenom hotovost.

9. Nedostaví-li se klient bez omluvy v termínu a čase rezervace na místo konání služby, považuje se služba za vykonanou.

10. Pokud klient v dohodnutém termínu a čase znemožní provedení výkonu služby, např. zdravotní indispozicí, nevhodným zdravotním stavem (kontraindikace), svojí nepřítomností apod., je považováno provedení služby za vykonané.

11. Klient (spotřebitel) bere provedením rezervace, tj. objednávky tyto obchodní podmínky na vědomí a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Tetování

1. V den tetování je každý zákazník povinný vyplnit čestné prohlášení k vytvoření tetování.

2. Případné korekce jsou prováděny zdarma, pokud nebylo dohodnuto jinak, např. u rizikových míst. Korekce je provedena zdarma do 2 měsíců od provedení tetování. Po této době je oprava hrazena dle náročnosti a složitosti.

3. Pokud bude zřejmé, že nebyly dodrženy zásady správné péče (např. zákazník sundá hojivou fólii, půjde si zaplavat do rybníka, dostane se mu tam infekce, vytvoří se stroupky, a velká část pigmentu vypadne, bude oprava hrazena částkou 1500 kč/h.

Storno rezervace a odmítnutí zákazníka

1. Každý zákazník může svou rezervaci upravit, změnit nebo zrušit, pokud taková změna nemá vliv na cenu nebo délku (v minutách) služby, a to nejpozději do 24 hodin před termínem plánované rezervace. Nedodržení lhůty rezervace propadá bez náhrady.

2. Zákazníkovi, který se nedostaví včas anebo se nedostaví vůbec na rezervovaný termín, bude služba účtována ve 100% výši z ceny služby, kterou si zarezervoval. V případě, že zákazník zvolil při rezervaci platbu na místě (v provozovně) a zároveň služba nebyla uhrazena, bude zákazníkovi vystavena faktura s výzvou k zaplacení rezervované služby.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka, který porušil tyto Podmínky nebo není k poskytnutí služby způsobilý.

4. Pokud byla rezervace zákazníkovi zrušena ze strany Provozovatele, je zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo formou SMS nebo formou emailu. Zákazníkovi se vrací jím uhrazená částka ve výši 100% z ceny služby na ho účet.

Autorská práva

1. Veškerý obsah webových stránek liola.cz jsou duševním vlastnictvím autora tohoto webu Natalii Larinoj. Přebírání textů nebo jejich částí (včetně obrázků, fotografií, grafiky, audia a videa) je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)

2. Veškeré návrhy tetování zaslané elektronicky jsou duševním vlastnictvím jejich autora Natalii Larinoj, kdy jejich další použití nebo zpracování je dle §2 autorského zákona o díle v elektronické podobě a §40 autorského zákona bez předchozího písemného svolení autora striktně zakázáno. (Dle zákona č. 121/2000 Sb.,)

3. Autorský zákon stanovil i sankci za neoprávněné užití díla. Ve smyslu §40 odst.3 autorského zákona č. 121/2000 Sb., je ten, kdo neoprávněně použije dílo a bude ho dále šířit bez licenční smlouvy, povinen zaplatit škodu, která se rovná dvojnásobku toho, co by býval zaplatil, kdyby uzavřel řádnou licenční smlouvu.

Platné od 1.11.2022